You are here

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz; Carl Kühne Fermantasyon ve Gida San. Ve Tic. A.Ş. (Veri Sorumlusu) olarak 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

1-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, web sitemizi ziyaretiniz, bayilerimiz, temsilcilerimiz, yetkili servislerimiz, telefon, dijital platform veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan toplanmaktadır. Carl Kühne’den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), Carl Kühne faaliyet alanı kapsamında görsel ve işitsel verileriniz, Carl Kühne tarafından, Kanunun 5. maddesi 2. fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.


Carl Kühne tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi, sizin için en iyi ürün ve hizmetin sağlanabilmesi, Carl Kühne tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için Carl Kühne’den satın aldığınız ürünlere ait hizmetler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün ve hizmet alışkanlıklarınız, beğeni ve ihtiyaçlarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz için çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması, Carl Kühne’den aldığınız veya yetkililere getirdiğiniz ürünün takip edilebilmesi için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru kabul edilen menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda eğitim verisi, meslek verisi, aile bireyleri verisi, Carl Kühne, bayi ve yetkili satıcıları tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ve finansal verileriniz ise, rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

2-Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler ve Rıza

Kişisel verileriniz Carl Kühne faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Carl Kühne politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse, yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, web sitemizde yer alan kişisel verileriniz ile ilgili izin alanında veya üyelik sayfasında web sitesinde izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması suretiyle, bayilerimizde ve yetkili satıcılarımızda uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da izin verebileceksiniz. Bu kapsamda, Carl Kühne tarafından sizlere yönelik sağlanacak ürün ve hizmet avantajlarından yaralanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak Carl Kühne ile paylaştığınız kişisel verilerinizin, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına dair de izniniz talep edilmektedir. Dijital ortamda (sms, elektronik posta ve diğer) bilginize sunulan işbu elektronik iletişim izin ve kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metnini değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, üyelik sayfasında bulunan onay kutucuklarını ayrı ayrı işaretleyerek “gönder” tuşuna basmanız durumunda izin/onay işleminiz tamamlanmış olacaktır. İzinlerinizi geri almak için her zaman izin verdiğiniz yöntemlerle Carl Kühne’ye başvurabilirsiniz.


İletişim ve başvuru için: https://www.kuehne.com.tr/

3-Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Carl Kühne tarafından işlenen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, bayiler, temsilciler, yetkili servisler ve iş ortakları, tedarikçiler, servis sağlayıcıları ile, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve Carl Kühne Fermantasyon ve Gida San. Ve Tic. A.Ş’nin dahil olduğu Carl Kühne Grup şirketlerinden yurtdışında bulunan Carl Kühne XXXXX şirketleri ile paylaşılabilecektir.

4-Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.kuehne.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda ve Veri Sahibi Başvuru Prosedürü’nde düzenlenen yöntemlerle ve aynı web adresinde yayınlanan kişisel veri başvuru formu ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Carl Kühne’ye daha önce bildirilen ve Carl Kühne’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Carl Kühne’ye iletmeniz durumunda Carl Kühne talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Carl Kühne tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için aşağıda linki verilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Carl Kühne Fermantasyon ve Gida San. Ve Tic. A.Ş. (Veri Sorumlusu)

Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sk. İmpa iş Merkezi No:9, 34805 Beykoz/İstanbul

Mersis No 0605002856400017